Genel

ECZANE TEKNİKERLERİNİN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANABİLECEĞİ HAKKINDA

Bilindiği üzere 03.08.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7146 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi ile 1219, 6283 ve 6197 sayılı Kanunlar kapsamında Sağlık Meslek Mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına dahil edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 7146 Sayılı Kanun’un Resmi Gazetede yayımlanması sonrasında, 03.09.2018 tarihli bir Genel Yazı yayımlanarak, uygulama hakkında bazı bilgiler verilmiştir.

Uygulama ile ilgili yaşanan tereddütler nedeniyle, 1219 sayılı Kanun’da belirtilen “3213.02” meslek kodlu eczane hizmetleri teknikerlerinin yer almasından dolayı, sertifikası bulunan eczane hizmetleri teknikerlerinin de 7146 sayılı Kanun’la tanınan fiili hizmet süresi zammından yararlanma durumunun ne olduğu hakkında Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bilgi istenmiştir.

Kurum tarafından Birliğimize iletilen cevabi yazı;

11.04.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un geçici 7 inci maddesinin 3. fıkrasında; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilecekleri, 9. fıkrasında bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilecekleri hükmü yer aldığından eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış personelin eczane teknikeri olarak görevlendirildikleri ve yukarıdaki kanun hükmünden de anlaşılacağı gibi bunların sağlık meslek mensubu olduğu hususları göz önüne alındığında bu çalışanların fiili hizmet süresi zammından faydalanması gerektiği yönünde olup,

Sertifikası bulunan Eczane Hizmetleri Teknikerlerinin de  7146 sayılı Kanunla tanınan fiili hizmet süresi zammı kapsamına dahil olduğu ve “Eczane Hizmetleri Teknikeri” olarak  SGK’ya bildiriminin yapılabileceğini bildirir,

Bilgilerinize sunarız.

           SGK’nın 21.11.2018 tarih ve E.15781777 sayılı yazısı için tıklayınız.

           Sağlık Personellerinin SGK Bildirimi Hakkındaki Örnek Çalışma İçin Tıklayınız