Tüzük

[TET-DER]
TARSUS ECZANETEKNİSYENLERİ DERNEĞİ
TÜZÜĞÜDÜR

MADDE-1-DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
a-) Derneğin adı.          : Tarsus Eczane Teknisyenleri  Derneği
b-) Derneğin Merkezi. :TARSUS\MERSİNDİR
c-) Şubesi :                   :Yoktur
d-) Kısa adı:                 :TET-DER
e-] Ablem                     :iç içe girmiş beşgen dair içinde Defne Yaprağı,
Havan ve Mezür

MADDE 2- DERNEĞİN AMACI
Tarsus ilçesi ve Beldelerinde çalışan eczacı teknisyenlerini  bir çatı altına toplamak. Eczacı teknisyenliğinin gelişmesine yardımcık olmak. Eczacı teknisyenliğinin bir meslek kuruluşu haline getirmek, gerekirse oda haline dönüştürülmesini sağlamak, eczacı teknikerliğinin geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak hizmet içi eğitimler düzenlemek, eczacılara yetişmiş eleman temin etmek, üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma olgularını geliştirmek üzere sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,yardıma muhtaç olan üyelere ve her kademede eğitim gören  çocuklarına ayni ve nakti olarak eğitim bursları verme amacını güder.

MADDE 3-)FAALİYET ALANI
Eczane teknisyenleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak.

MADDE 4-) DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA  BİÇİMLERİ
a-Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar
yapmak,
b-Kurs,seminer,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
c-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları
temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için
amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere
çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
d-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik
araç ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
e-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt
içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
f-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek
amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
g-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak,
sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
h-Gelenek ve göreneklere uygun toplantılar yapmak, Üyeleri arasında beşeri
münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser,
balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.düzenlemek veya üyelerinin
bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
ı-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak,
kiralamak, kiraya vermek  ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
j-Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya
kurulu bir federasyona katılmak,
k-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve
bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
m-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve
hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
n-Üyelerin hukuksal yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak ve sorunların giderilmesi
için  gerekli girişimlerde bulunmak, avukatlar tutmak.
p-Üyelerin bir meslek kuruluşu kimliğine kavuşabilmeleri için odaya dönüşme
çalışmaları yapmak, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
r-üyelerin meslek içi eğitimlerini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yaparak kurslar düzenlemek.
s- Kanun ve tüzüğün vermiş olduğu tüm faaliyetlerde bulunmak.

MADDE 5: DERNEĞİN KURUCULARI

ADI VE SOYADI
UYRUĞU
MESLEĞİ
YERLEŞİM YERİ

OSMAN ÇETİN
T.C    ECZACI TEKNİSYENİ    GAZİLER MH.1814 SK. NO 22 TARSUSU MERSİN

YILMAZ ARAZ
T.C    ECZACI TEKNİSYENİ    ŞEHİT İSHAK MH. 3314 SK. NO 4 TARSUS MERSİN

SELÇUK DİRLİK
T.C    ECZACI TEKNİSYENİ    ANIT MH. KARDELEN SİT. E BL. Z\9 TARSUS\MERSİN

ARZU ZIVDIR
T.C    ECZACI TEKNİSYENİ    ŞEHİT İSHAK MH. 3333 SK NO 2\5 TARSUS\MERSİN
MUHSİN ATLI
T.C    ECZACI TEKNİSYENİ    ANIT  MH.3321 SK. NO 18\A TARSUS MERSİN
MUSTAFA TANRIVERDİ
TC    ECZACI TEKNİSYENİ    ANIT MH. 304 SK NO 5 TARSUS MERSİN

DURMUŞ CAN    TC    ECZANE TEKNİSYENİ    ÇAĞLAYAN MH. 1014 SK NO 21 TARSUS MERSİN

MADDE 6- ÜYE OLMA HAKKI: Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve üyelik için Dernekler Mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyan fiili ehliyete sahip her Türk Vatandaşı üye olabilir.
a-] Eczacı Teknisyeni ve sigortalı olarak çalışıyor olmak
b-] Eczacı Teknisyeni olarak çalışırken işten ayrılmış olmak
c-] Eczacı Teknisyeni olarak çalışırken emekli olmak veya eş yada yakını olmak
d-]bunların haricinde derneğe faydası olabilecek eczacı teknisyeni olmayan kişilerden de üye sayısının yüzde 10 nun geçmeyecek şekilde diğer kuruluşlardan da üye olunabilir
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.Genel kuru toplantılarına katılabilmek ve aday olmak için üyenin enaz genel kurul toplantısından iki ay önce üye olması zorunludur. Üye aidatlarında genel kurul toplantısına 1 ay kala ödemeyen üyeler genel kurul toplantılarına katılamaz aday olamazlar. Ancak genel kurul toplantısı başlamadan önce  aidatını ödeyen üye genel kurulun vereceği karara göre toplantıya katılır ve aday olabilir.

MADDE 7- ÜYELİKTEN ÇIKMA: Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ancak Türk Medeni Kanununun 70. Maddesi gereğince  üye olduğu tarihten itibaren birikmiş üyelik ödentisini ödemek zorundadır.

MADDE 8 –ÜYELİKTEN ÇIKARILMA: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
a-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
d-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
e-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
f- Üyeler arasına nifak sokarak birbirlerine düşürenler
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernek üyeliğinden çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 9 – DERNEK ORGANLARI:
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
a-Genel kurul
b-Yönetim kurulu
c-Denetim kurulu Dernek başka organlarda kurabilir. Ancak bu organlara Genel kurul ve Denetleme kurulunun görev yetki ve sorumluluklarını devredemez.
MADDE-10 GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

A-) TOPLANTI USULÜ: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden.oluşur. Olağan genel kurul, 2 yılda bir, NİSAN AYI   içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul;
a)Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
b)Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya demek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
B-ÇAĞRI USULÜ
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
C-) TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI
Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

D-) TOPLANTI USULÜ
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır un listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE 11-GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE
ŞEKİLLERİ:
Genel kurulda, yönetim ve denetleme kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararlan, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 12-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a-Dernek organlarının seçilmesi,
b-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve  karara bağlanması,
d-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek
kabul edilmesi,
e-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak
yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
g-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve
üyelerine verilecek ücret  ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek
hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk
miktarlarının tespit edilmesi,
h-Derneğin federasyona katılması ve ayrılması,
ı-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara
üye olarak katılması veya ayrılması,
j-Derneğin fesih edilmesi,
k-Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması,
I-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 13 –YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.Üye ve talebin çoğunluğu üzerine genel kurulca yönetim kurulu asil ve yedek üye sayısı artırılabilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, BirBaşkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve  Üyeleri  belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim kurulu toplantılarına geçerli mazereti olmadan 3 defa üst üste katılmayan üye yönetim kurulu asil üyeliğinden otomatik olarak çıkmış sayılır. Yerine yedek üyelerden 1 nci sıradakinin göreve çağrılması zorunludur.Başkan olarak görev alacak olan üyenin enaz beş yıl sigortalı olarak çalışmış olması şarttır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki
vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunma
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve
taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,
dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
6-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını
açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak
7-Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
8-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
9-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
10-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
11-Benzer amaçlı sivil toplum kurutuşlarıyla veya diğer tüzel kişiliklerle bir araya
gelerek platform oluşturma yada oluşturulmuş platformlara katılma,
12-Tarsus’un çeşitli bölgelerinde görev yapan üyelere ulaşmak amacıyla gerekli görülen
yerlerde 1 kişilik bölge temsilcilerini atamak.
13-Aylık olarak gelir-gider tablosunu çıkararak üyelere göndermek.

MADDE 14-DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE  GÖREVLERİ
Denetim kurulu üç asıl üç yedek  üye olarak genel  kurulunca gizli oyla seçilir.En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde kurulda   aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması genel mecburidir

DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Denetim kurulu;  derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, demek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen  aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur..

MADDE 15 DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
a-Üye Aidatı: Üyelerden giriş aidatı olarak 20.00 TL, aylık 10,00 TL yıllık  üye aidatları  120.00TL’dir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul  yetkilidir. üyeler isterlerse aidatların aylık,üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak da  ödeyebilirler
b-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
c-Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence,
temsil,konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerde sağlanan gelirler,
d-Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler,
e-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış
ve yardımlar.
f-Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği
ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
g-Diğer gelirler.

MADDE 16- TUTULMASI GEREKLİ OLAN DEFTERLERİN TUTMA ESAS VE
USULLERİ:

A-) DEFTER TUTMA ESASLARI;
Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin dernekler yönetmeliğinin 31.Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.  Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

B-) TUTULACAK DEFTERLER
Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
I) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

C-) KAYIT  USULÜ
Dernekte tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.
Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.
Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.
Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.
Derneğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

D-) KAYIT ZAMANI
işlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;
a) işlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.
b) Kayıtların devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutulması durumunda, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.
E-) HESAP DÖNEMİ
Dernekte hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

F-) DEFTERLERİN TASDİKİ
Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

G-) GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise,yılsonlarında(31Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 17-DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİNDE USUL

A-) GELİR VE GİDER BELGELERİ;
Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekônt veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te sunulan) ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te sunulan) ile kabul edilir.
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla bastırılır.
B-) ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ;
Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.
Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.
Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan soma imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.
Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan’ yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

C-) YETKİ BELGESİ;
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da belirtildiği şekilde) dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, demek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması,
ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

D-) GELİRLERİN TESLİM EDİLMESİ ;
Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. teslimine ilişkin hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ;
Defterler hariç olmak üzere, demek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 18- BEYANNAME  VERİLMESİ:
Dernek yönetim kurulu başkanı, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) Dernek Beyannamesini, mahallin mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.
Derneğin, yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”ni doldurulmak suretiyle yerleşim yeri değişikliğini izleyen otuz gün içinde,
Derneğin edindiği taşınmazlar (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da belirtilen) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurulmak suretiyle, taşınmazın tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde , Mal Bildirimi”ni doldurulmak suretiyle , taşınmazın tapuya tescilinden itibaren otuz gün içine ,Mahallinin mülki idare amirliğine bildirilir. Derneğin, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ne nakdi yardım alması durumunda yardım alınmadan önce mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.Yukarıda sayılan bildirimlerin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

MADDE 19- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları sonucunda yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK- 3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” toplantıyı izleyen otuz gün içinde, mülki idare amirliğine bildirilir.
Genel kurul sonuç bildirimine;
a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile demek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
Genel kurul toplantıları  dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi”ni doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde, Demek tüzüğünde yapılan değişiklikler de (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te belirtilen) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ekinde, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde,
Derneğin, yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”ni doldurulmak suretiyle yerleşim yeri değişikliğini izleyen otuz gün içinde,
Derneğin edindiği taşınmazlar (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da belirtilen) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurulmak suretiyle, taşınmazın tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Mahallin mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alması durumunda yardım alınmadan önce mülki idari amirliğine bildirimde bulunulur.nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur yukarıda sayılan bildirimlerin yapılmasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

MADDE 20-  DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

MADDE 21-  DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynaklan ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 22-TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:
0lağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı gündemine konularak tüzük değişikliği yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği görüşmelerine başlanması için TMK nun 78 Maddesi gereğince genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin ilk toplantıya 2/3 çoğunluğunun katılması zorunludur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıya yönetim ve denetim kurulunun iki katının toplantıya katılması zorunludur.Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Tüzük değişikliği dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

MADDE 23-YARDIM VE İŞBİRLİĞİ
Dernekler tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere benzeri amaçlı derneklerden ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımlarda buluna bilir

MADDE 24- PLATFORM OLUŞTURMA
Derneğimiz amaçları ile ilgilisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organların kararı ile platformlar oluşturabilir. Platformlar kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremezler.
MADDE-25 DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININTASFİYE ŞEKLİ
A- DERNEĞİN FESHİ :
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğü ona göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin ilk toplantıya TMK nun 78 maddesi uyarınca en az üçte ikisinin katılması zorunludur. İlk toplantıda çoğunluk sağlamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak  İkinci toplantıya yönetim ve denetim kurulunun iki katı üyenin  katılmasıyla  derneğin feshi görüşülebilir. Derneğin feshine toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla verilmesi zorunludur. Derneğin feshi halinde tüm mal varlığı Milli Eğitim Vakfına bırakılır.
B-) TASFİYE
Derneklerin para mal, ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.
a- Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması: Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına  tasfiye halinde TARSUS ECZANE TEKNİSYENLERİ [TET-DER] Derneği ibaresi  kullanılır.
Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esassında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve tüm malvarlığı Milli eğitim Vakfına devredilir..
Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter süresiz olarak saklanır.
b- Tasfiyenin mahkeme kararı ile yaptırılması:
Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmemişse, derneğin bütün para, mal, ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacının en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki amirliğine bildirilir.
MADDE 26- HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda derneklerin kanunu,Türk medeni kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın derneklerde ilgili hükümleri uygulanır..
İş bu tüzük 26 maddeden meydana gelmektedir.