Genel

E- Fatura Uygulamaları

Türk Eczacıları Birliği (TEB) açıklaması:

E-Fatura Uygulamaları Konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile Yapılan Görüşme Hakkında

19.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik 509 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde yer alan düzenlemeler gereğince, Birliğimizin 13.12.2019 tarihli duyurusu ile süreç hakkında bilgilendirme yapılmıştı.  

Tebliğin Eczacıları ilgilendiren bölümleri şu şekildedir;

  • 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.
  • E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığı ile düzenlenmesi zorunludur.

Buna göre;eczanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve anlaşmalı oldukları Kurumlara ayın son günü tarihi vererek oluşturacakları e-faturalarla ilgili işlemleri ayın son gününü takip eden 7 gün içerisinde gerçekleştirmeleri gerektiği düzenlenmiş olmakla birlikte; fiili uygulamada, eczacılarımızın ay boyunca karşıladıkları reçeteler ve ekleri ile ilgili kontrolleri tamamlamaları; reçete muhteviyatında yer alan temin edilememiş ilaç(lar) varsa bunları temin edip sisteme işlemeleri gibi çeşitli işlemler nedeniyle; Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanan protokolde de yer aldığı şekliyle, Kurum tarafından takip eden ayın 15’ine kadar fatura tesliminin kabul edilmekte olduğu, Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan yazılı başvurumuzda ve ayrıca Başkanlık ile gerçekleştirilen sözlü görüşmelerde ifade edilmiştir.

Vergi Usul Kanununda yapılan söz konusu düzenlemelerle ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleştirilen görüşmelerde meslektaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesmekte oldukları faturalardaki yöntem farklılığı nedeniyle uygulama başlangıcının ileri bir tarihe ötelenmesi ve e-fatura uygulamasına; eczanelerin sahadaki pratiğine uygun bir hale getirilmesine yönelik olarak Birliğimiz ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir çalışma yürütülerek yapılacak düzenleme sonrasında geçilmesi talebimiz de Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmiştir.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz.Saygın Garğın 08 Ocak 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Abdullah Kiraz ile bir  görüşme daha gerçekleştirerek, Merkez Heyetimizin Kasım ayında gerçekleştirdiği görüşmede ve sonrasında Aralık ayında yazılı olarak Başkanlığa ilettiğimiz, e-fatura ve e-belge uygulamaları ile ilgili olarak, eczacılarımızın durumuna özel bir düzenleme sağlanması talebimizi yinelemiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, eczanelerin fatura düzenleme uygulamaları ile ilgili olarak, ay boyunca karşılanan reçeteler için takip eden ayın ilk 7 günü içerisinde faturalandırmasının zorunlu olduğu ve uygulamanın da bu şekilde yürütülmesi gerektiği ifade edilmiştir. Konu hakkında, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yürütülen uygulamalarda, takip eden ayın 15’ine kadar fatura düzenlenebildiği gerek Birliğimiz, gerekse SGK yetkilileri tarafından belirtilmiş olsa da, Gelir İdaresi Başkanlığı, eczacılara yönelik özel bir düzenleme yapılması talebimizi uygun görmemiştir.

Eczanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve anlaşmalı oldukları Kurumlara ayın son günü tarihi vererek oluşturacakları e-faturalarla ilgili işlemleri ayın son gününü takip eden 7 gün içerisinde değil, protokolde tanımlandığı gibi 15 gün içerisinde yapabilmesi için ilgili Kurumlar nezdinde çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam edecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerçekleştirilen görüşmede, Başkanlığın ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalında, eczane faturalarının düzenlenmesine yönelik bir alan oluşturulması çalışması olduğu bilgisi de alınmıştır.

Bu itibarla,

1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde e-fatura düzenlemesi gerektiğinden, meslektaşlarımızın bu işlemi aşağıdaki şekilde yapması mümkündür:

  • Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığıyla (https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html)
  • Entegratör firma aracılığıyla

Eczanelerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren, reçetelerin karşılandığı ayı takip eden ayın 7’si saat 23:59’a kadar, e-faturanın düzenlenmesi gerekmektedir. SGK’ya fatura teslim işlemleri ise mevcut uygulamada olduğu gibi ayın 15’ine kadar yapılmaya devam edecektir.  

Entegratör firmadan hizmet satın alarak e-fatura düzenlemek isteyen meslektaşlarımız,  Birliğimiz tarafından anlaşma sağlanmış firma bilgilerine https://www.tebeczacikart.com/e-faturalinki aracılığıyla ulaşabilecektir.   

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
ECZACININ SESİ/ HABER